Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti ROVEL, spol. s r.o. Zlín

Podle Zákona o evidenci tržeb  je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rovelzlin.cz. a upravují nebo upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího - provozovatele a kupujícího - spotřebitele.

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu je společnost ROVEL, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně Loukách, adresa Záhumení 334, 763 02, identifikační číslo: 49434471, DIČ: CZ49434471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11820 (dále jen prodávající). Práva a povinnosti Prodávajícího  a Kupujících - spotřebitelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby jež navštíví tyto stránky (dále jen 'Kupující - spotřebitelé').

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Přístup na stránky www.rovelzlin.cz lze podmínit poskytnutím osobních údajů Kupujícího - spotřebitele v rozsahu identifikace smluvní strany. Kupující - spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující - spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující - spotřebitel může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

3. BEZPEČNOST UŽIVATELŮ

Kupující - spotřebitelé při elektronické komunikaci s webovými stránkami Prodávajícího nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění Prodávajícího.

4. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ PRO DISTANČNÍ SMLOUVY

Vztahy mezi Kupujícím - spotřebitelem a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, se subsidiární platností příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

5. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zboží si můžete objednat elektronicky prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na telefonu +420 731 508 053 v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. Při výběru zboží doporučujeme pozorně číst podrobný popis produktu. Konfigurace shodného označení se může mírně lišit a obrázky mohou mít informativní charakter, kdy jeden typ umožňuje více variant. Pokud si nebudete jisti konfigurací, typem či vybavením produktu, kontaktujte nás na tel. čísle +420 721 508 053 nebo na e-mailu sklad@rovelzlin.cz.

Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů v menu. Pokud s podobou objednávky Kupující- spotřebitel souhlasí, tlačítkem [Odeslat objednávku] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Takovéto odeslání je závazné. Prodávající se zavazuje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslat nejpozději do dvou pracovních dnů e-mail s akceptací objednávky. Závazným potvrzením objednávky není a nepovažuje se automatické potvrzení o přijetí objednávky, které se odesílá ze systému automaticky na email zákazníka.Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím- spotřebitelem a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího- spotřebitele o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující- spotřebitel tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

6. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách www.rovelzlin.cz jsou včetně DPH. Cena zboží je platná pouze při zásilkovém prodeji. U položek s nenulovým množstvím na skladě jsou prodejní ceny platné k okamžiku objednání. U zboží, které má v okamžiku objednání nulový stav, může být prodejní cena zboží upravena dle aktuálního ceníku dodavatele. Změna ceny bude kupujícímu - spotřebiteli před dodáním oznámena e-mailem, případně telefonicky. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující - spotřebitel může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy.  Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v sekci Doprava. V případě, kdy kupující - spotřebitel provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou).

Cena za přepravu zboží se řídí dle aktuálního platného ceníku přepravní firmy a je závislá na druhu, rozměrech, hmotnosti a státu pro doručení zboží. 

 

7. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím - spotřebitelem placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, dle článku 5. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující - spotřebitel zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího - spotřebitele o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího - spotřebitele.

Varianty doručení zásilky (platí pro celou ČR):

Zaslání balíkem PPL

Zaslání balíkem Zásilkovna

Osobní odběr v prodejně

Varianty úhrady:

 • Hotově v prodejně
 • Platební kartou v prodejně
 • Platební kartou online
 • Platba převodem - faktura
 • Zálohou - proforma faktura

Číslo účtu, vedeného u Komerční banky Zlín: 154 634 0247/0100

Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky 

Kupující - spotřebitel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu - spotřebiteli zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující – spotřebitel sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující - spotřebitel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující - spotřebitel je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak přiložena v označeném balíku.

8. ZÁRUKA A SERVIS

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu na webových stránkách www.rovelzlin.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem. Záruka 24 měsíců platí pro koncové uživatele. Při prodeji mezi společnostmi platí záruka 12 měsíců, podle ustanovení občanského zákoníku (tj. § 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
c) Místem, kde lze uplatnit reklamaci je sídlo společnosti/prodejna Rovel, spol. s r.o., Záhumení 334, 763 02 Zlín - Louky. 
d) V případě oprávněné reklamace, kdy kupující - spotřebitel uplatňuje reklamaci u prodávajícího, dopraví prodávající opravené zboží kupujícímu - spotřebiteli na vlastní náklady přepravní firmou.
e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je třeba jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem:

Kupující - spotřebitel má právo podle § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy i bez udání důvodů do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně a to tak, že kupující - spotřebitel doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj na adresu ROVEL, spol. s r.o., Záhumení 334 763 02 Zlín Louky s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. Kupující - spotřebitel je povinen zboží vrátit nejpozději do 14-ti dnů po odeslání oznámení o odstoupení, buď fyzickým dodáním na prodejnu v sídle společnosti nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (kopii), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. V případě, že kupující – spotřebitel využije právo na vrácení zboží, mělo by zboží být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a v původním obalu.  Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 14 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 14-ti denní lhůty kupujícímu - spotřebiteli informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a prodávající zašle v takovém případě kupujícímu - spotřebiteli do 14-ti dnů od doručení zboží zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet kupujícího - spotřebitele (v případě, že bylo hrazeno převodem). Náklady na vrácení zboží (za dopravu) hradí kupující - spotřebitel. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, nese kupující - spotřebizel až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně.

 

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání či specifikace kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.

d) v případě, že kupující poškodil originální obal zakoupeného zboží.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího  v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující - spotřebitel prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě potvrzení a odeslání objednávky. Jakmile kupující - spotřebitel obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu - spotřebiteli, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující – spotřebitel po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu 5 let, Takto archivovaná smlouva není veřejně přístupná.

Kupující – spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující – spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2021.

Created with Sketch.
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je ROVEL, spol. s r.o., Záhumení 334,76302 Zlín - Louky, IČO: 49434471.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: ROVEL, spol. s r.o., Záhumení 334,76302 Zlín - Louky, IČO: 49434471.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.